Προσέγγιση σε Ορθόδοξα θέματα

μεταφερθήκαμε στο https://psigmataorthodoxias3.wordpress.com/

Ημέρα: 8 Οκτωβρίου 2012

7 Posts

παγκοσμιοποίηση, Εστία Πατερικών Μελετών, νέα ταυτότητα, νέα εποχή

Αρχ. Αθανάσιος Αναστασίου Προηγούμενος της Ι. Μονής Μεγάλου Μετεώρου: «Ἡ ἐ­πι­βο­λή τῆς Παγ­κο­σμι­ο­ποί­η­σης καί τῆς Νέ­ας Ἐ­πο­χῆς μέ­σῳ τῆς ἠ­λε­κτρο­νι­κῆς πα­ρα­κο­λού­θη­σης καί τῶν ἠ­λε­κτρο­νι­κῶν ταυ­το­τή­των»