Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Posts Tagged ‘υπουργείο παιδείας’

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αρ. Πρωτ. 88

Αθήνα, 10/5/2011

 

Αξιότιμους

κ.κ. Βουλευτάς                                

Ενταύθα

 

 

Κύριε Βουλευτά,

 

            με το σχέδιο νόμου: «Θεσμικό πλαίσιο των προτύπων πειραματικών σχολείων, ίδρυση ινστιτούτου εκπαιδευτικής πολιτικής, οργάνωση του ινστιτούτου τεχνολογίας υπολογιστών και εκδόσεων «Διόφαντος» και λοιπές διατάξεις», καταργείται ολοσχερώς το δικαίωμα μετεγγραφής των τέκνων των πολυτέκνων, που είχαν επί 32 χρόνια το δικαίωμα αυτό, βάσει της διατάξεως του άρθρου 3 του Ν. 860/1979 που επέτρεπε την μετεγγραφή των πολυτέκνων και των τέκνων των πολυτέκνων κατά τα δύο πρώτα έτη των σπουδών τους σε ΑΕΙ και ΤΕΙ στα αντίστοιχα τμήματα των Σχολών, που ήσαν πλησιέστερα του τόπου κατοικίας των γονέων τους.

 Η κατάργηση με το παραπάνω σχέδιο νόμου είναι δεδομένη, αφού:

α) Με το άρθρο 60 αυτού καταργείται ρητώς η παραπάνω διάταξη του άρθρου 3 του Ν. 860/1979 και

β) στη συνέχεια με το άρθρο 59 παρ. 11 καταργεί ολοσχερώς τις μετεγγραφές των τέκνων των πολυτέκνων, αφού στο ειδικό ποσοστό του μέχρι 20ο/ο (δηλ. μπορεί να είναι και 1ο/ο κατά την απόλυτη εξουσία της Υπουργού  Παιδείας), αναφέρει ότι περιλαμβάνονται οι κατηγορίες:

«αα) υποψηφίων που είναι πολύτεκνοι κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006..

ββ) υποψηφίων γονέων και τέκνων πολυμελών οικογενειών με τρία ζώντα τέκνα…..

            γγ) Υποψηφίων, α) με αδελφό ή αδελφή που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ ή Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες…..» κ.λπ.

Η διάταξη, όμως, της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006 αναφέρεται μόνο σε γονείς, που αποκτούν και έχουν την πολυτεκνική ιδιότητα. Συνεπώς είναι αυταπόδεικτο ότι το δικαίωμα των μετεγγραφών για τα τέκνα των πολυτέκνων καταργείται, όταν μάλιστα στην παραπάνω περ. ββ γίνεται ρητώς λόγος περί «υποψηφίων γονέων και τέκνων πολυμελών οικογενειών με τρία ζώντα τέκνα…..».

Με την παραπάνω διάταξη απλώς εμπαίζονται κατά τρόπο προκλητικό οι πολύτεκνοι, αφού είναι αμφίβολο εάν οι πολύτεκνοι γονείς, που μετέχουν στις Πανελλήνιες εξετάσεις, υπερβαίνουν σε αριθμό τα δάκτυλα της μίας χειρός!! Πέραν του ότι και σ΄ αυτούς για να έχουν δικαίωμα μετεγγραφής θέτει εισοδηματικό όριο οικογενειακού εισοδήματος 50.000 ευρώ για τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης!! Και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο των μορίων που έλαβαν στις εξετάσεις θα πρέπει να είναι εντός του καθορισθέντος αριθμού. Δηλαδή εάν ένας πολύτεκνος, επιτύχει στην Νομική Κομοτηνής και ο αριθμός των υπό μετεγγραφή για την Νομική  Αθηνών είναι όλοι-όλοι 10, τότε πρέπει να είναι μέσα σ΄ αυτούς τους 10, αλλιώς θα αρχίσει η διαδικασία για την επόμενη σχολή της δηλώσεως προτιμήσεώς του και από Νομική Κομοτηνής  μπορεί να καταλήξει σε κάποιο τμήμα του ΤΕΙ Αθηνών(που μπορεί όμως να είναι και Χαλκίδας, αφού πέρυσι τη Χαλκίδα η κ. Υπουργός τη «μετακόμισε» στο Λεκανοπέδιο Αττικής)!!

Το ισχύον καθεστώς για τους πολυτέκνους και τα τέκνα πολυτέκνων πρέπει να παραμείνει όπως έχει χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και χωρίς ποσοστό και ως εκ τούτου επιβάλλεται:

1) Στο άρθρο 59 παρ. 11 περ. ΙΙ του παραπάνω σχεδίου νόμου η υποπερίπτωση αα που διαλαμβάνει:

« αα)υποψηφίων που είναι πολύτεκνοι κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (75 Α)» ΝΑ ΑΠΑΛΕΙΦΘΕΙ ΚΑΙ Ν΄ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ.

2)Στις καταργούμενες διατάξεις του άρθρου 60 παρ. 4 στο τέλος της περιπτώσεως ια  που αναφέρει τη φράση:

 « και 3 του ν. 860/1979 (2Α)»  αυτή η φράση ΝΑ ΑΠΑΛΕΙΦΘΕΙ ΚΑΙ Ν΄ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ.

Η απάλειψη και απόσυρση αυτών των διατάξεων είναι αυτονόητη, αφού οι εν λόγω διατάξεις, με τις οποίες καταργούνται οι μετεγγραφές των τέκνων πολυτέκνων και περαιτέρω τίθενται εισοδηματικά κριτήρια και ποσοστά για τους πολυτέκνους είναι απολύτως αντισυνταγματικές, αφού η κατηγορία των πολυτέκνων και των τέκνων πολυτέκνων είναι η μόνη, η οποία προστατεύεται ευθέως από το Σύνταγμα:

Ειδικότερα:

Με το άρθρο 21 παρ. 2 του Συντάγματος ορίζεται ότι: «Πολύτεκνες οικογένειες…..έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος…».

            Περαιτέρω το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει κρίνει ότι τα μέτρα υπέρ των πολυτέκνων εξυπηρετούν υπέρτερο δημόσιο συμφέρον λόγω του οξυτάτου δημογραφικού προβλήματος της χώρας και δεν αντίκεινται στις διατάξεις περί ισότητας.

            Επίσης με πλήθος αποφάσεων του ΣτΕ, έχει κριθεί ότι η θέσπιση εισοδηματικών κριτηρίων για την χορήγηση του επιδόματος και της σύνταξης της πολύτεκνης μητέρας είναι αντισυνταγματική. Η πρώτη απόφαση (1095/2001) εξεδόθη το 2001 και αφορούσε τις διατάξεις του Ν. 2459/1997, που έθεταν εισοδηματικά όρια για τη χορήγηση του επιδόματος και της σύνταξης στην πολύτεκνη μητέρα. Έκτοτε και μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί πλήθος ίδιων αποφάσεων και από την Ολομέλεια του ΣτΕ

            Επίσης, το ΣτΕ έχει κρίνει για τις εισαγωγές σπουδαστών στις Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές κ.λπ. που έχουν ειδικό ποσοστό για ορισμένες κατηγορίες, ότι οι πολύτεκνοι προστατεύονται από την διάταξη του άρθρου 21 παρ. 2 του Συντάγματος και ότι της προστασίας αυτής δεν τυγχάνουν άλλες κατηγορίες τις οποίες έθεσε εκτός.

            Κύριε Βουλευτά, δεν μπορεί να καταδικάζεται ο πολύτεκνος να μη μπορεί να σπουδάσει τα παιδιά του και να είναι υποχρεωμένος να διατηρεί δύο ή τρία ή τέσσερα  ή και περισσότερα σπίτια, γιατί δεν είναι μόνο τα εισοδηματικά κριτήρια, αλλά και το ποσοστό που θα καθορίζει κατά την απόλυτη κρίση του ο Υπουργός, που δεν θα υπερβαίνει το 20% επί του αριθμού των εισακτέων, δηλ. μπορεί να είναι και 1ο/ο και μάλιστα για όλες τις ειδικές κατηγορίες, ενώ δεν τίθενται εισοδηματικά κριτήρια και ούτε ποσοστό για άλλες κατηγορίες (μουσουλμανικής μειονότητας, αθλητών, αλλοδαπών, εκ του εξωτερικού κ.λπ.).

 Δηλαδή μέχρι σήμερα το παιδί του πολύτεκνου που είχε επιτύχει στην Ιατρική  Αλεξανδρούπολης  και ερχόταν στην Ιατρική Αθηνών υποβάθμιζε τις σπουδές;  Ενώ μένοντας στην Αλεξανδρούπολη δεν τις υποβάθμιζε; Ή μήπως θα ήταν γιατρός χωρίς γνώσεις και κατάρτιση;

Και το παιδί ενός γιατρού ή δικηγόρου ή ελεύθερου επαγγελματία, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να μη δηλώνει το πραγματικό εισόδημά του, θα μπορεί να μετεγγράφεται ενώ του μισθωτού, όταν εργάζονται και οι δύο γονείς, δεν θα μπορεί να μεταγράφεται αφού δεν μπορεί να αποκρύψει το εισόδημά του;

 Και εάν έχει λάβει δάνεια για την αγορά σπιτιού και ο μισθός του εξανεμίζεται στις πληρωμές των δανείων, θα καταδικάζεται να μη σπουδάσει το παιδί του, αφού δεν θα μπορεί να συντηρεί δεύτερο ή τρίτο ή και περισσότερα σπίτια;

Ακόμη, το συγκεκριμένο άρθρο,  είναι αντισυνταγματικό γιατί μπαίνει το ίδιο εισοδηματικό για όλες τις κατηγορίες κριτήριο, ανεξαρτήτως του αριθμού παιδιών που έχουν, δηλ. μεταχειρίζεται τον πολύτεκνο, που προστατεύεται συνταγματικώς, με τον ίδιο τρόπο με τους άλλους που δεν απολαμβάνουν της συνταγματικής προστασίας και ακόμη γιατί αφορά μόνο τα ΑΕΙ ή ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και Αττικής.

Εν όψει των  ανωτέρω είναι αυταπόδεικτο ότι οι διατάξεις του παραπάνω σχεδίου νόμου, με τις οποίες ουσιαστικώς καταργείται το δικαίωμα της μετεγγραφής των πολυτέκνων και των τέκνων των πολυτέκνων είναι αντισυνταγματικές και πρέπει ν΄ αποσυρθούν.

Με την βεβαιότητα ότι θα συμβάλετε ν΄ αλλάξει αυτή η άνιση και απαράδεκτη μεταχείριση των πολυτέκνων και των παιδιών τους, τα οποία καταδικάζονται να μην μπορούν να σπουδάσουν, αφού ο πολύτεκνος δεν είναι σε θέση να συντηρεί 2 ή 3 ή 4 ή και περισσότερα σπίτια.

 

Με εκτίμηση

Για την ΑΣΠΕ

 

        Ο Πρόεδρος                                                                    Ο Γεν. Γραμματέας                 

 

Βασίλειος Θεοτοκάτος                                                       Εμμανουήλ Χρυσόγελος   

 

 

Advertisements

Read Full Post »

Συνάδελφοι στείλτε sms, τηλεφωνείστε σε Βουλευτές που γνωρίζετε στην περιοχή σας και απαιτείστε τα δικαιώματα των παιδιών μας, του Έθνους μας.
Αυτά που μας καταργούν δεν είναι προνόμιο πολυτελείας, αλλά Εθνική ΑΝΑΓΚΗ !
Προωθείστε και σε άλλους το παρόν. 


http://www.aspe.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=1566&Itemid=2


Στην Ολομέλεια της Βουλής, εισάγεται την Τετάρτη  (ΨΗΦΙΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ)
το σχέδιο νόμου για την κατάργηση ΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ!!!

 ———————-

         Παραμονές εξετάσεων  η Υπουργός Παιδείας,  αλλάζει το σύστημα των μετεγγραφών και ουσιαστικά τις καταργεί για τα τέκνα πολυτέκνων,  με το ν/σ  που είναι πλέον στην Ολομέλεια της Βουλής!

         Εδώ φαίνεται,  πόσο χρειαζόμαστε στο Υπουργείο Παιδείας, άνθρωπο ευαίσθητο και παιδαγωγό, και όχι ξένο με το κλίμα  της έντασης των εξετάσεων…

         Πρώτα ο μαθητής, εκτός από τα παιδιά των  πολυτέκνων και μάλιστα των τίμιων που δηλώνουν τα πλήρη οικονομικά τους στοιχεία!.  

         Συγκεκριμένα:

         Η κ. Υπουργός ΚΑΤΑΡΓΕΙ (από φέτος)   παντελώς τις Μετεγγραφές  στα τέκνα  πολυτέκνων, καθότι το άρθρο 59 παρ.11.β.ii αα. γράφει:

       –  Υποψηφίων που είναι πολύτεκνοι κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 …;,  το οποίο αναφέρεται ΜΟΝΟ σε γονείς και όχι σε τέκνα πολυτέκνων!!! (να σημειωθεί ότι στους τρίτεκνους, αναφέρεται: σε γονείς και τέκνα πολυμελών οικογενειών).  Αυτό αποδεικνύει,  πόσο  πρόχειρο είναι το ν/σ και στο πόδι γραμμένο αλλά χαρακτηρίζεται και από μίσος και εμπάθεια εναντίον των πολυτέκνων …;  

         Αλλά και αυτό να διορθωθεί παραμένουν:

         α. Το εισοδηματικό όριο των 50.000€, το ίδιο για 3 και για …;13 παιδιά!!!

         β. Ο περιορισμός στο 20%, το ποσοστό των Μετεγγραφόμενων φοιτητών από ΟΛΕΣ τις κατηγορίες!

         Επίσης εκτός των ανωτέρω, έχουμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα:

         1. Αξιοκρατικό κριτήριο  για την κ. Διαμαντοπούλου, είναι: Να μπορεί κάποιος και με λευκές κόλλες να περνά στην  Ιατρική Αθήνας και δεν είναι το ισχύον σύστημα  των μετεγγραφών, που ο πολύτεκνος φοιτητής του τμ. Ιατρικής Αλεξανδρούπολης των 18500 μορίων  πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη με  19000 ή  στην Αθήνα με τα 19100 μόρια!

         2. Αναφέρεται η κ. Υπουργός, για τις Σχολές της Αθήνας και Θεσσαλονίκης  που ασφυκτιούν από Μετεγγραφές… ξεχνώντας όμως  ποια Υπουργός  πέρυσι,  κατήργησε τη βάση του 10 και πρόσθεσε νέες κατηγορίες μετεγγραφόμενων(με αποτέλεσμα να αυξηθεί ο αριθμός των μετεγγραφόμενων) ;   Μήπως οι πολύτεκνοι, της έθεσαν  ποτέ  τέτοιο αίτημα;

         3. Ο νόμος των μετεγγραφών ξεκίνησε ως νόμος  αποκλειστικά  για τους πολύτεκνους πριν 32 χρόνια …; και έφθασαν σήμερα  οι πολύτεκνοι να είναι μόλις το 30% του συνόλου των μετεγγραφόμενων φοιτητών.   Τώρα η κ. Υπουργός τον καταργεί, ως να είναι οι πολύτεκνοι υπαίτιοι για την καταστρατήγηση του νόμου αυτού!

         4. Θα θέλει το παιδί μας να μετεγγραφεί  Νομική  Αθήνας και θα του λένε του πολύτεκνου με  τα 13 παιδιά …;, είσαι κάτω από 50.000€ πήγαινε Αθήνα αλλά όχι Νομική αλλά στο …;   ΦΠΨ, ας έχεις  και 18.999  μόρια!. Έχεις  51.000€ εισόδημα, δεν είσαι για μας  ούτε πολύτεκνος και μείνε  Αλεξανδρούπολη που πέρασες ή μείνε αμόρφωτος!

ΠΟΙΑΣ ΧΩΡΑΣ,  ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ΠΡΕΣΒΕΥΕΙ  ΑΥΤΑ;;;

         Μας λέγανε δεν υπάρχουν χρήματα για  ικανοποίηση  νέων  αιτημάτων  πολυτέκνων και αυτοί καταργούν τα πάντα, ακόμη και τα μέτρα που δεν έχουν κανένα οικονομικό κόστος!

ΚΑΙΡΟΣ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ  ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΜΑΣ…

——————

         ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΑΣ ΑΙΤΗΜΑ, ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΑΥΤΩΝ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ  του άρθρου 59 του Ν/Σ.

Υ.Γ

Το έλαβα στο mail και συμφωνούμε πλήρως με την αναγκαιότητα της στήριξης της πολύτεκνης οικογένειας, αν μη τι άλλο το νομοσχέδιο αυτό κρύβει μίσος και εμπάθεια στον θεσμό της πολύτεκνης οικογένειας.

Τόσες πολλές μεταγραφές  έχει το  Υπουργείο που δεν μπορεί να τις διεκπεραιώσει;

Ούτε αυτό δεν μπορεί να κάνει; Ούτε αυτό; Αν υπάρχει κάτι καλό στον τόπο, στοχεύεται και την επομένη… εκτελείται! !

Ρωτάει το Υπουργείο αν ο πολύτεκνος πατέρας έχει την πολυτέλεια να σπουδάζει τα παιδιά του στην επαρχία;

Τα μέτρα που δεν έχουν κανένα οικονομικό κόστος.

Κράτος ΑΝΑΛΓΗΤΟ!!!!


Read Full Post »

Νέα πρόκληση από την ομάδα εργασίας του Υπουργείου Παιδείας: Η μετατροπή του μαθήματος των θρησκευτικών σε θρησκειολογία που θα αφορά όλα τα θρησκεύματα και θα περιλαμβάνει επισκέψεις σε… τζαμιά, για να μην ξενίζουν οι μαθητές με τους αλλόθρησκους συμπολίτες τους.

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου κ. Παντελεήμων:

«Δεχτήκαμε και δεχόμαστε όλους εκείνους, οι οποίοι ήρθαν στην Ελλάδα σαν μετανάστες από την πόρτα και όχι από την σκεπή. Όμως, η παρουσία τους εδώ δεν θα αλλάξει την δική μας ταυτότητα και τον δικό μας τρόπο ζωής. Σε όποιον αρέσει. Εγώ σέβομαι τον άλλον, την πίστη του κάθε ανθρώπου και όταν διδάσκεται το μάθημα των θρησκευτικών στα σχολεία, μπορεί ο μουσουλμάνος, ο βουδιστής ή ο ινδουιστής να απέχει από το μάθημα, όχι όμως, να αλλάξουμε εμείς την ταυτότητά μας, εξαιτίας της παρουσίας μαθητών με διαφορετικά θρησκεύματα»


Μετά το μάθημα της Ιστορία που ενδέχεται να γίνει προαιρετικό στα πλαίσια του νέου συστήματος εκπαίδευσης (βλέπε Νέο Λύκειο), το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο έχει βάλει στο στόχαστρο το μάθημα των Θρησκευτικών, προκαλώντας ακόμα μεγαλύτερες αντιδράσεις από την πλευρά της ελληνικής εκκλησίας, αλλά και της ευρύτερης ελληνικής κοινωνίας.

Σύμφωνα με αυτά που έκανε σαφές η ομάδα εργασίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μέσα από σχετικές δηλώσεις των μελών της, τα θρησκευτικά θα πρέπει να αλλάξουν ριζικά μοντέλο διδασκαλίας, αλλά και της ύλης, καθώς, σύμφωνα πάντοτε με τις ίδιες επισημάνσεις, το μάθημα των θρησκευτικών, με την σημερινή του μορφή, έχει κατηχητικό και δογματικό χαρακτήρα.

Οι αλλαγές, λοιπόν, που συζητιούνται από την ίδια ομάδα εργασίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, αναφέρουν διεύρυνση του μαθήματος, προκειμένου να καλύπτει όχι μόνον την Ορθόδοξη, αλλά και άλλες θρησκείες, Ισλάμ, Βουδισμός, Καθολικισμός κ.τ.λ.. Ειδικά για την εκμάθηση του Ισλάμ προβλέπονται επισκέψεις των μαθητών σε τζαμιά, ώστε να γνωρίσουν τα επιμέρους στοιχεία του και να μην τους ξενίζουν συμπολίτες που ασπάζονται διαφορετικό δόγμα.

Με λίγα λόγια, το μάθημα των Θρησκευτικών, σύμφωνα με τις προτάσεις της ομάδας εργασίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, θα πρέπει να αποβάλει τον δογματικό του χαρακτήρα και να αποκτήσει ιστορική και πολιτισμική προσέγγιση όλων των μεγάλων θρησκειών.

Παράλληλα, τα μέλη της ομάδας εργασίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, κάνουν λόγο για προαιρετικό χαρακτήρα του μαθήματος, ακόμη και για τους μαθητές που είναι Ορθόδοξοι στο θρήσκευμα, βασιζόμενοι στην άποψη, ότι η πίστη εμπίπτει στις προσωπικές ελευθερίες του ανθρώπου.

Βέβαια, οι ανωτέρω εξελίξεις στον χώρο της Παιδείας δε θα μπορούσαν να γίνουν αποδεχτές από την επίσημη ελληνική εκκλησία, η οποία αντέδρασε σφοδρά και μάλιστα ζήτησε εξηγήσεις από το αρμόδιο Υπουργείο σχετικά με αυτά που ακούγονται.

Ακόμη και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο οποίος αν και συνηθίζει να κρατά χαμηλούς τους τόνους, πήρε θέση επί του ζητήματος, επισημαίνοντας ότι η εκκλησία δε θα μείνει «άφωνη» μπρος σε αυτά τα νέα δεδομένα που πάνε να περάσουν στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Σχετικά με το θέμα μιλάει στην ΦτΞ ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου κκ Παντελεήμων, υπογραμμίζοντας με έμφαση, ότι δεν έχει ψηφιστεί ακόμη κανένα σχέδιο Νόμου όσον αφορά τις νέες αυτές προτάσεις της ομάδας εργασίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Ενώ, τονίζει ότι υπήρξε ρητή διαβεβαίωση της κυρίας Άννας Διαμαντοπούλου, Υπουργού Παιδείας, ότι οι ανωτέρω προτάσεις, που μελετώνται από το αρμόδιο Υπουργείο, θα πάρουν και την σχετική γνώμη της ελληνικής εκκλησίας στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης, όταν πάρουν ολοκληρωμένη μορφή.

«Η κυρία Διαμαντοπούλου διαβεβαίωσε την εκκλησία, η οποία διαμαρτυρήθηκε για τις προτάσεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και διεμήνυσε στην εκκλησιαστική επιτροπή που την επισκέφτηκε, ότι είναι μόνον προτάσεις που μελετώνται. Δεν έχει γίνει ακόμη το σχέδιο νόμου, το οποίο, όταν γίνει, θα δοθεί στην εκκλησία, για να κάνει τις δικές της παρατηρήσεις. Αυτό μας είπε η Υπουργός» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Σεβασμιώτατος και συνεχίζει λέγοντας πως «γι’ αυτό που λέγεται, ότι το μάθημα των Θρησκευτικών έχει έναν κατηχητικό και ομολογιακό χαρακτήρα, έχω να πω το εξής: Η θρησκειολογία διδάσκεται στην θεολογική Σχολή. Και όταν λέμε θρησκειολογία, εννοούμε στοιχεία των άλλων θρησκειών.

Τώρα, γιατί ο μαθητής του γυμνασίου πρέπει να ξέρει τι διδάσκει ο βουδισμός ή τι διδάσκει ο μωαμεθανισμός, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Δεν βρίσκω απαραίτητο, το παιδάκι του γυμνασίου να διδαχτεί θρησκειολογία. Βέβαια, εμείς δεχτήκαμε και δεχόμαστε όλους εκείνους, οι οποίοι ήρθαν στην Ελλάδα σαν μετανάστες από την πόρτα και όχι από την σκεπή. Εκείνους δηλαδή που ήρθαν νόμιμα. Τους δεχτήκαμε και τους σεβόμαστε. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα μαζί τους και συνυπάρχουμε μαζί τους.

Όμως, η παρουσία τους εδώ δεν θα αλλάξει την δική μας ταυτότητα και τον δικό μας τρόπο ζωής. Σε όποιον αρέσει. Εγώ σέβομαι τον άλλον, την πίστη του κάθε ανθρώπου και όταν διδάσκεται το μάθημα των θρησκευτικών στα σχολεία, μπορεί ο μουσουλμάνος, ο βουδιστής ή ο ινδουιστής να απέχει από το μάθημα, όχι όμως, να αλλάξουμε εμείς την ταυτότητά μας, εξαιτίας της παρουσίας μαθητών με διαφορετικά θρησκεύματα».

Μάλιστα ο Σεβασμιώτατος φέρνει ως παράδειγμα την πρόσφατη δήλωση του πρωθυπουργού της Αυστραλίας για ένα παρόμοιο θέμα, επισημαίνοντας ότι «εμείς έχουμε μια παράδοση, αυτή την κρατάμε και σε όποιον αρέσει» και συμπληρώνει με έμφαση ότι «θα πρέπει και στην δική μας χώρα να σοβαρευτούμε λίγο.Για αυτά που είπαμε προηγουμένως, είναι όντως προτάσεις για το Νέο λύκειο και επειδή διαμαρτυρήθηκε η εκκλησία, πήρε την διαβεβαίωση από την Υπουργό, ότι το θέμα θα συζητηθεί. Θα γίνει ένα σχέδιο Νόμου και θα κάνουμε και εμείς τις δικές μας παρεμβάσεις. Όντως, η εκκλησία θα αντιδράσει στο να παύσει να είναι το μάθημα ομολογιακό και κατηχητικό και να γίνει θρησκειολογία».

Σχολιάζοντας την πρόταση της ομάδας εργασίας του Υπουργείου Παιδείας το μάθημα των θρησκευτικών να γίνει προαιρετικό, ο Σεβασμιώτατος αναφέρει ότι «εάν το Υπουργείο κάνει προαιρετικό το μάθημα των θρησκευτικών, θα το μετανιώσει, γιατί αύριο θα πουν και η ιστορία να γίνει προαιρετική. Που πάμε και που οδηγούμεθα; Οι κύριοι στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θα πρέπει λίγο να σοβαρευτούν και να αναλάβουν τις ευθύνες τους».

 

 

πηγή

Romfea.gr

 

Advertisements

Read Full Post »

image010.jpg

Με  λύπη  και  απορία  πληροφορηθήκαμε  ένα  γεγονός  που  δεν  τιμά το  Υπουργείο  Παιδείας αλλά  και  δεν  τιμά  την  πολύτεκνη  οικογένεια και   περισσότερο…την  πολύτεκνη  μάνα!

Οι πολύτεκνοι  εκπαιδευτικοί δικαιούντο  στο  χώρο  εργασίας  των, τα  σχολεία, ορισμένες  απαλλαγές.

Ήταν  μια  προσφορά – υποχρέωση   της  Πολιτείας στη  πολύτεκνη μάνα!

Με  έγγραφο   Αρ. Πρωτοκόλου 139629/Δ1 10-11-2009 του  Υπουργείου  Παιδείας  το  όποιο  υπογράφει…  o Γενικός Διευθυντής  Δρ Κων/νος Κουτρουμάνος …θεωρεί  ότι  η  προσφορά  – υποχρέωση  ισχύει…  όταν  και τα τεσσερα παιδιά φοιτούν στις δυο πρώτες βαθμίδες της εκπαιδευσης …!!!

Και  ρωτούμε  το  Υπουργείο Παιδείας,  έπαψε  αυτή  η  μάνα  να  είναι  πολύτεκνη;

Επαψαν  τα  παιδιά  της  να  δικαιούνται  μέριμνας  και  φροντίδας; Η μάνα  αυτή,  η  ταλαιπωρημένη  κατ’ ουσία  από  την  φροντίδα  της  πολυτεκνίας,  επαψε  να  δικαιούται  του  ελαφρυντικού;

Ρώτησε  κανείς  τη  μάνα  αυτή  με  τι  κόπο, μόχθο  και  φροντίδα  ανασταίνει  την  πολύτεκνη  οικογένειά  της;

Ο αντίλογος  θα  μας  πει  ότι ήθελε  και  δημιούργησε  πολύτεκνη  οικογένεια.

Η άλλη άποψη  όμως  θα  μας  αντείπει  ότι  ήθελε  και δημιούργησε συν  Θεώ πολύτεκνη  οικογένεια,  διότι  είναι  δασκάλα  και  επιβεβαίωσε  άλλη  μια  φορά  το  επάγγελμά  της, διότι  είναι  μάνα των  φυσικών  παιδιών  της  αλλά  και  των  μαθητών  της, διότι  ήθελε  να  προσφέρει  στο  Εθνος  στέλνοντας  τα  αγόρια  της  στον  Στρατό, αλλά  και  στην  κοινωνία  στέλνοντας  τα πολλά  παιδιά  της  να εργαστούν  προκειμένου  άλλοι, οι  παλαίμαχοι  της  κοινωνίας, να  απολαμβάνουν  τη  σύνταξη  τους.

Και  έρχεται  μικρόψυχα  η  κοινωνία  η  ίδια,  μέσω  του  Υπουργείου  Παιδείας  και  τιμωρεί την  πολύτεκνη  μάνα για  τις  προσφορές  της  στο  Εθνος  και  στην  κοινωνία.

Παρακαλούμε  από  το  blog  τους  αρμοδίους,  να  το  ξανασκεφτούν  και  να  επανορθώσουν  την  πιο  κάτω οδηγία  – έγγραφο που απέστειλαν  στα  σχολεία.

Διότι  το  Υπουργείο  πέραν  από  κρατικός  θεσμός  είναι  και  Παιδείας  και  με  την  έννοια  αυτή  οφείλει  να  παιδεύσει – εκπαιδεύσει  την  κοινωνία   πέραν  ολων των άλλων και στην  ουσιαστική   προσφορά  της  πολύτεκνης  οικογένειας και πολύ περισσότερο  της  πολύτεκνης  μάνας και  εκπαιδευτικού.

Θα  περιμένουμε  και  θα  παρακολουθούμε  με  ενδιαφέρον  την  επανεξέταση  του  θέματος.

Ο διαχειριστής  του blog .


polyteknoi.jpg

Advertisements

Read Full Post »

29987_124472197589185_100000792153190_113579_5225169_n.jpg

 

Πρόταση για να γίνει προαιρετικής παρακολούθησης μάθημα η ιστορία στη Β και Γ λυκείου έκανε η επιτροπή του υπουργείου Παιδείας στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του λυκείου.Μάλιστα, σύμφωνα με την πρόταση της επιτροπής που ηγείται η κυρία Θάλεια Δραγώνα, η ιστορία του Βυζαντίου και του 1821 κόβονται, ενώ η αρχαία ελληνική ιστορία ενσωματώνεται στο μάθημα επιλογής «Ιστορία των Ιδεών», στο οποίο διδάσκεται ευρωπαϊκή Ιστορία.

Έτσι λοιπόν, η πρόταση αναφέρει τρία υποχρεωτικά μαθήματα που θα είναι η Νεοελληνική γλώσσα, η Ξένη γλώσσα και η Γυμναστική.

Τα μαθήματα επιλογής θα χωριστούν σε έξι κατηγορίες:

1.Αρχαιογνωσία: Περιλαμβάνει τα μαθήματα: Αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία, Αρχαία ελληνική γραμματεία, Αρχαία Ιστορία και Ιστορία των Ιδεών

2. Μαθηματικά: Περιλαμβάνει τα μαθήματα: Μαθηματικά υψηλού επιπέδου, Μαθηματικού βασικού επιπέδου

3. Πειραματικές επιστήμες: Περιλαμβάνει τα μαθήματα: Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Περιβαλλοντικές επιστήμες

4. Κοινωνικές επιστήμες: Περιλαμβάνει τα μαθήματα: Οικονομία, Πολιτικές και Κοινωνικές επιστήμες, Ευρωπαϊκή Ιστορία , Αρχές ηθικής και Φιλοσοφίας, Θρησκευτικά

5 .Ξένη Γλώσσα: Περιλαμβάνει τα μαθήματα: Λατινικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά

6. Πολιτισμός: Περιλαμβάνει τα μαθήματα: Εικαστικά, Μουσική, Θέατρο και Κινηματογράφος

Αλλαγές προσώπων

Παράλληλα την Τρίτη (5/10) η υπουργός παιδείας αποφάσισε την αλλαγή της σύνθεση της μεικτής επιτροπής, που μαζί με Τούρκους ιστορικούς , μελετούν τα βιβλία της ιστορίας όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης,  των δύο χωρών, προκειμένου να απαλειφθούν τα κεφάλαια που προκαλούν έριδες μεταξύ των δύο λαών.

Σύμφωνα με απόφαση της κ. Διαμαντοπούλου στην επιτροπή από ελληνικής πλευράς πλέον θα μετέχουν  ως εμπειρογνώμονες οι Αριστείδης Αγαθοκλής πρέσβης επί τιμής,, Χρήστος Χατζηιωσήφ, Καθηγητής ιστορίας στο πανεπιστήμιο της Κρήτης, Αναστασία Κυρκίνη- Κούτουλα συμβουλος φιλολόγων στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Ναυσικά Βραϊλα σύμβουλος πρεσβείας της Α4 Διεύθυνσης Τουρκίας, με αναπληρωτή  τον Δημήτριο Τζανάκη, Αριστοτέλης Μητραράς, φιλόλογος, αλλά και ο εκάστοτε διευθυντής; Δημοσίων σχέσεων του υπουργείου παιδείας.


πηγη

http://www.cosmo.gr/News/Hellas/291512.htmlΥ.Γ   Με Δημοκρατικές  (κατ΄ευφημισμόν ) διαδικασίες, αφού  δεν  μπόρεσαν  να  αλλάξουν  το  βιβλίο  της   ιστορίας, κόβουν  το  μάθημα  της  ιστορίας…οι   ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ νεοεποχητες συγγραφείς  ΠΟΥ ΑΥΤΟΥΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΓΡΑΨΕΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ (απλά θ’ αργήσει λίγο μέχρι να βρει το πιο μαύρο χρώμα).

 

Υ.Γ Οι Τούρκοι ιστορικοί…Άλλο  πάλι  και  τούτο! Με  τους  Τούρκους  θα  γράψουμε  την  ιστορία; Για  τους  παππούδες  μας  που  τους  έσφαζαν  οι  Τσέτες  στη  Σμύρνη, τι  θα  πουν, ότι  αυτοκτόνησαν;

Σκέτη παράνοια! 

Advertisements

Read Full Post »

Older Posts »